Vrije Advocaat Keuze bij Rechtsbijstandverzekeringen beperkt!

Op 26 juli jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam in Hoger Beroep geoordeeld over het Kort Geding Vonnis zoals ik dat in mijn laatste BLOG heb besproken.

Uitspraak d.d. 26 juli 2011 van het Hof Amsterdam zaaknummer 200.085.721/01

Het Gerechtshof geeft kort gezegd de rechtsbijstandverzekeraar in dit geval gelijk. Uit de uitspraak volgt dat het recht op vrije advocaatkeuze pas ontstaat als er aan twee vereisten is voldaan. Het eerste vereiste is dat de verzekeraar het met de verzekerde eens moet zijn dat er een procedure gevoerd dient te worden. Het tweede vereiste is dat de verzekeraar het noodzakelijk moet vinden om een externe rechtshulpverlener in te schakelen. Als de verzekeraar van mening is dat haar eigen juristen of advocaten de zaak (procedure) kunnen behandelen, dan is de verzekerde daar in beginsel aangebonden.

Wanneer wel vrije advocaat keuze?

Het Hof maakt daarop twee uitzonderingen. De regel geldt alleen voor verzekeringen waarbij een verzekering tot rechtsbijstand in natura is overeengekomen. Bij een kostenverzekering geldt deze regel niet. Daarnaast wijst het Hof erop dat wanneer de verzekeraar een advocaat, die bij haar in loondienst is, aanwijst als de behandelend advocaat, dan dient deze advocaat op grond van de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten, de verzekerde(n) te wijzen op de vrije advocaatkeuze en de verzekerde moet daar dan ook daadwerkelijk gebruik van kunnen maken (zie Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking van de NOVA artikel 3 lid 4 sub a). Daarnaast is de vrije advocaat keuze aanwezig op het moment dat verzekeraar de zaak wenst uit te besteden aan een externe rechtshulpverlener of er sprake is van een second opinion, of tegenstrijdig belang (beide partijen zijn bij een en dezelde maatschappij verzekerd).

De Praktijk

In de praktijk betekent dit dus dat geschillen over bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, huurgeschillen, zaken met een belang tot €25.000,00 door juristen van verzekeraars mogen worden behandeld, terwijl als de verzekeraar in een dergelijk geval een advocaat bij haar in loondienst vraagt die werkzaamheden te verrichten er wel sprake is van een vrije advocaat keuze.

De stand 2-1?

De eerste uitspraak in Kort Geding betekende een 0-1 voor de vrije advocaatkeuze. De uitspraak van het Hof is in ieder geval de 1-1 en ook de 2-1. De verzekeraars kunnen immers bij een natura verzekering de eigen juristen in blijven inschakelen en door de verhoging van de grens, mogen zij zaken met een belang tot €25.000,00 gaan behandelen. Als verzekeraars advocaten in loondienst hebben, moeten deze advocaten de verzekerden wijzen op de vrije advocaatkeuze.

Share This

Comments are closed.